0932.19.4554

Báo cáo tài chính - Quyết toán

  Hàng năm khi kết thúc niên độ kế toán (từ 01/01 dương lịch đến 31/12 dương lịch). Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán nộp lên cơ quan thuế .

  Thời gian kết thúc : 90 ngày kể từ ngày kế thúc niên độ kế toán.

   + BÁO CÁO TÀI CHÍNH BAO GỒM :

          - Bảng cân đối kế toán ( Mẫu : B-01/DN)

          - Kết quả hoạt động kinh doanh ( Mẫu : B02/DN)

          - Bảng lưu chuyển tiền tệ ( Mẫu : B03/DN)

          - Thuyết minh báo cáo tài chính .

   + BÁO CÁO QUYẾT TOÁN BAO GỒM :

          - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu : 03/TNDN)

          - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân ( Mẫu 05/QTT-TNCN)

          -  Bảng tổng hợp nộp ngân sách nhà nước.

     Để có số liệu chuẩn xác lập báo cáo tài chính, bắt buộc kế toán phải hạch toán và cân đối sổ sách từng tháng trong năm vì báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán là kết quả tổng hợp của từng tháng.

     Có rất nhiều trường hợp kế toán chưa hạch toán chuẩn được hồ sơ , sổ sách kế toán hàng tháng nhưng vẫn nộp báo cáo tài chính thì số liệu này là số liệu không chuẩn xác.

     Nếu doanh nghiệp hàng năm vẫn có báo cáo tài chính nhưng sổ sách không được hạch toán đúng chuẩn thì đến khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phần sổ sách đó được xem như là "rối".

      + CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

     - Bước 1 : phải có bảng cân đối số phát sinh tổng hợp cả năm của các tài khoản chi tiết, trên bảng cân đối đó phải có số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm , và số dư đầu kỳ , được cân đối theo qui tắc chữ T.

     - Bước 2 : dùng các chỉ tiêu trên bảng cân đối số phát sinh ráp vào bảng cân đối kế toán , tài khoản nào cần phải tách thì phải tách; tài khoản nào cần phải gộp thì phải gộp tương ứng giữa các chỉ tiêu giữa bảng cân đối phát sinh và bảng cân đối kế toán.

     - Bước 3 : lập bảng kết quả hoạt động kinh doanh : thể hiện các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí, lãi lỗ và lập thuế thu nhập doanh nghiệp.

     - Bước 4 : lập bảng lưu chuyển tiền tệ : thể hiện sự tác động của dòng tiền tăng và dòng tiền giảm theo nguyên tắc chữ T của bảng cân đối.

     - Bước 5 : lập thuyết minh báo cáo tài chính .

Bài viết liên quan
ĐT: 0932.19.4554
Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)