0932.19.4554

Bảng giá kế toán trọn gói

Cam kết

   1. Giảm thiểu tối đa số thuế phải nộp nhưng vẫn đảm bảo đúng pháp luật hiện hành.

   2. Chịu trách nhiệm hoàn toàn kế cả bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai sót hay trễ hạn theo luật thuế, kế toán hiện hành.

   3. Thay mặt Doanh nghiệp làm việc với cơ quan thẩm quyền.

   4. Giao dịch tân nơi của Khách hàng.

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI : 

LOẠI HÌNH CÔNG TY GIÁ DỊCH VỤ THAM KHẢO MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Dành cho Công Ty mới thành lập

Không phát sinh hoặc phát sinh ít 

Không phát sinh 300.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 1 đến 5 hoá đơn 400.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 6 đến 10 hoá đơn 500.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 11 đến 15 hoá đơn 600.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 16 đến 20 hoá đơn 700.000 đồng/tháng
Phát sinh trên  20 hoá đơn 800.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Thương mại , dịch vụ
Không phát sinh 600.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn : 800.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn 1.000.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn 1.200.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn 1.600.000 đồng/thángK

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Sản xuất
Không phát sinh 600.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn 1.000.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn 1.200.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn 1.500.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn 1.800.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tính giá thành thành phẩm và bán thành phẩm

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

 

Xây Dựng
Không phát sinh 600.000 đồng/tháng
Chỉ phát sinh chi phí, không phát sinh công trình : 800.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 01 đến 03 công trình 1.200.000 đồng/tháng có theo dõi công trình
Phát sinh từ 04 đến 06 công trình 1.500.000 đồng/tháng có theo dõi công trình
Phát sinh từ 07 đến 10 công trình 1.800.000 đồng/tháng có theo dõi công trình

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Tập hợp vật tư cho từng công trình

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Xuất nhập khẩu
Không phát sinh 600.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn :1.000.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn 1.200.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn 1.500.000 đồng/tháng
Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn 1.800.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tính giá trị nhập kho cho từng tờ khai nhập khẩu

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

 

Bài viết liên quan
ĐT: 0932.19.4554
Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)